Husqvarna Lawn Mower 5118761 06 User Manual

Master 46  
Operator’s Manual  
Bruksanvisning  
Read the operator’s manual carefully and  
make sure that you understand the  
contents before using the lawnmower.  
Läs bruksanvisning noggrannt och se till att  
du förstår innehållet innan du använder  
gräsklipparen.  
GB  
DE  
SE  
DK  
ES  
Betriebsanleitung  
Brugsvejledning  
Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig  
durchgelesen werden. Stellen Sie sicher,  
daß Sie deren Inhalt vor Verwendung des  
Rasenmähers verstehen.  
Læs brugervejledningen grundigt, og sørg  
for at forstå indholdet, inden De tager  
plæneklipperen i brug.  
Manual del operador  
Manuel de l’Utilisateur  
Lea el manual del operador con atención y  
asegúrese de que comprende el contenido  
antes de utilizar el cortacésped.  
Lire attentivement le manuel de l’utilisateur  
et veiller à bien comprendre son contenu  
avant d’utiliser la tondeuse.  
FR  
NL  
NO  
FI  
Manual do Operador  
Handleiding voor de gebruiker  
Leia cuidadosamente o manual do  
operador e certifique-se de que  
compreende todo o seu conteúdo antes de  
usar a máquina de cortar relva.  
PT  
Lees de handleiding aandachtig door zodat  
u de inhoud goed begrijpt voordat u de  
grasmaaimachine in gebruik neemt.  
Bruksanvisning  
Manuale d’uso  
Les bruksanvisningen grundig og vær  
sikker på at du forstår innholdet før du  
bruker gressklipperen.  
Leggere con attenzione il manuale d’uso e  
accertarsi di capirne il contenuto prima di  
usare il tosaerba.  
IT  
Käyttöopas  
Εγꢀειρꢁδι ꢂρꢃστη  
∆ιαꢀꢁστε πρꢂσεκτικꢁ τꢂ εγꢃειρꢄδιꢂ τꢂυ  
ꢃρꢅστη και ꢀεꢀαιωθεꢄτε ꢆτι  
καταλαꢀαꢄνετε τꢂ περιεꢃꢆµενꢂ ꢃρꢂτꢂꢇ  
ꢃρησιµꢂπꢂιꢅσετε τη θεριστικꢅ µηꢃανꢅ.  
Lue käyttöopas huolella ja varmista, että  
ymmärrät sen sisällön ennen kuin käytät  
tätä ruohonleikkuria.  
GR  
5118761-06  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
IMPORTANT! Read operating instructions  
carefully before using the mower. Fill the engine  
with oil. The manufacturer reserves the right  
to carry out product modifications without  
further notice.  
Guarantee, complaint Guarantee and complaint  
matters are dealt with in accordance with the  
Sale of Goods Act. Further information may be  
obtained from your dealer or the supplier.  
VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noggrant  
innan klipparen tas i bruk. Fyll olja i motorn.  
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra  
produktändringar utan föregående  
meddelande.  
Reklamation Reklamationsfrågor regleras  
för enskild konsument av  
Konsumentköplagen, och för näringsidkare  
enligt särskilda leveransvillkor. Närmare  
upplysningar lämnas av din återförsäljare  
eller av leverantören:  
GB  
DE  
SE  
WICHTIG! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung  
genau durch, bevor Sie den Rasenmäher  
verwenden. Füllen Sie Öl in den Motor. Der  
Hersteller behält sich das Recht vor, ohne  
vorherige Anzeige Fabrikationsänderungen  
durchzuführen, die dem neuesten Stand der  
Technik entsprechen.  
Garantieab, wicklung Garantie- und  
Beanstandungsfragen werden durch das  
Verbraucherschutzgesetz und das Recht  
derAllgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.  
Genauere Informationen erhalten Sie beim  
Husqvarna Service Center  
Husqvarna Outdoor Products  
Telefon: 036-14 66 00  
VIGTIGT! Læs brugsanvisningen nøje inden  
klipperen tages i brug. Fyld olie på motoren.  
Producenten forbeholder sig ret til  
produktændringer uden forudgående  
varsel.  
Garanti, reklamation  
Garanti og reklamationsspørgsmål i  
overensstemmelse med Købeloven.  
DK  
ES  
IMPORTANTE! Es muy importante que Vd.  
lea estas instrucciones con mucha atención  
antes de estrenar el cortacésped. El  
fabricante se reserva el derecho de poder  
cambiar los productos sin aviso previo.  
Garantías y reclamaciones  
En cuanto a asuntos que se refiren a  
garantías y reclamaciones, por favor dirigirse  
en primer lugar a su vendedor habitual y  
después al importador.  
IMPORTANT! Lire la notice avec attention avant  
de mettre la tondeuse en service. Mettre de  
l'huile dans le moteur. Le fabricant se réserve  
le droit de modifier sans préavis les produits.  
Garantie, réclamations: pour toutes questions  
de garantie et de réclamation, il convient de se  
référer à la garantie légale couvrant toutes les  
conséquences des défauts ou vices cachès.  
Pour plus amples informations, s'adresser à son  
revendeur agréé ou bien au fournisseur.  
FR  
IMPORTANTE! Ler minuciosamente o  
manual de instruçõnes antes de utilizador o  
cortador. Encher óleo no motor. O  
Produtor reserva-se o direito de fazer  
alterações no produto sem aviso prévio.  
Garantia, reclamações  
As questões de garantia e reclamações são  
reguladas pela Lei das Compras Comerciais.  
Poderá obter mais informações dirigindo-se  
ao revendedor ou fornecedor.  
PT  
IT  
BELANGRIJK! Lees de gebruiksaanwijzing  
nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik  
neemt. Vul de motor met olie. De producent  
behoudt zich het recht voor, zonder  
kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te  
brengen.  
Garantie, klachten  
Garantie en klachten worden in overleg met de  
Husqvarna Dealer door de importeur beoordeeld.  
NL  
IMPORTANTE! Leggete accuratamente le  
istruzioni d'uso prima di cominciare ad usare  
il rasaerba. Il produttore si riserva il diritto  
di effettuare modifiche al prodotto senza  
preavviso.  
VIKTIG!  
Les bruksanvisningen nøye før klipperen taes i  
bruk. Fyll olje på motoren. Produsenten  
forbeholder seg retten til å gjøre  
produktendringer uten ytterligere varsel.  
Garanti, reklamasjon  
NO  
FI  
Garanzia; reclami  
Le questioni riguardanti la garanzia ed  
eventuali reclami vengono trattate al  
momento della vendita. Per ulteriori  
informazioni rivolgersi al proprio rivenditore o  
al fornitore.  
Garanti- og reklamasjonsspørsmål reguleres av  
kjøpsloven.  
TÄRKEÄÄ! Lukekaa käyttöohje tarkasti ennen  
kuin leikkuri otetaan käyttöön. Täyttäkää  
moottorin öljysäiilö. Valmistaja pidättää  
itselleen oikeuden tuotemuutoksiin ilman  
erillistä varoitusta.  
ΠΡꢆΣꢆXΗ! ∆ιαꢀꢁστε πρꢂσεκτικꢁ τις  
λειτꢂυργικꢈς ꢂδηγꢄες πρꢂτꢂꢇ  
GR  
ꢃρησιµꢂπꢂιꢅσετε τη θεριστικꢅ σας  
µηꢃανꢅ. Γεµꢄστε τη µηꢃανꢅ µε λꢁδι.  
ꢆ κατασκευαστꢃς διατηρεꢁ τ δικαꢁωµα  
να κꢄνει τρ π π ιꢃσεις στ πρ ϊꢇν ꢀωρꢁς  
περαιτꢅρω πρ ειδ π ꢁηση.  
Εγγ!ηση, παρꢄπ να. Θꢈµατα εγγꢇησης  
και παραπꢆνων ꢃειρꢄꢉꢂνται σꢇµꢊωνα µε  
τꢂν περꢄ Πωλꢅσεως Αγαθ$ν Nꢆµꢂ,  
Μπꢂρεꢄτε να λꢁꢀετε περισσꢆτερες  
πληρꢂꢊꢂρꢄες απꢆ τꢂν αντιπρꢆσωπꢆ σας ꢅ  
τꢂν πρꢂµηθευτꢅ σας.  
Takuu  
Voimassa oleva laki määrittelee takuuta koskevat  
määräykset. Enemmän tiedoja saat  
jälleenmyyjältäsi.  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
A
D
G
J
B
C
E
F
H1  
H2  
K
L
M
N
P
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Q
R
S
T
V
W
X
Z1  
Z2  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
GB - CONTENTS  
1. Operator Presence Control (OPC Lever)  
2. Upper Handle  
3. Lower Handle  
4. Recoil Starter  
5. Bottle of oil  
SE - INNEHÅLL  
1. Motorbromsbygel  
2. Handtag, övre  
3. Handtag,nedre  
4. Starthandtag  
5. Olja  
6. Operator’s Manual  
7. Rating Label  
8. Warning Label  
6. Bruksanvisning  
7. Identifieringsetikett  
8. Varningsetikett  
9. Gasreglage (om sådant är monterat)  
9. Throttle Control (if fitted)  
DE - INHALT  
1. Motorbremsbügel  
2. Holm, oben  
3. Holm, unten  
4. Anlassergriff  
5. Ölflasche  
DK - INDHOLD  
1. Motorbremsebøjle  
2. Håndtag, øverste  
3. Håndtag, nederste  
4. Starthåndtag  
5. Olie  
6. Bedienungsanweisung  
7. Produkttypenschild  
8. Warnetikett  
6. Brugsanvisning  
7. Produktmærkat  
8. Advarselsmœrkat  
9. Gasregulering (hvis dette er installeret)  
9. Gasgebek (falls installiert)  
FR - TABLE DES MATIÈRES  
1. Etrier du frein moteur  
2. Mancheron partie supérieure  
3. Mancheron partie inférieure  
4. Démarreur  
5. Huile  
6. Manuel d’utilisation  
7. Plaquette d’identification  
8. Etiquette d’avertissement  
9. Commande Des Gaz (Si montée)  
ES - CONTENIDO  
1. Mando freno motor  
2. Guía, parte superior  
3. Guía, parte inferior  
4. Palanca de arranque  
5. Aceite  
6. Instrucciones para el uso  
7. Etiqueta indicadora del producto  
8. Etiqueta de Advertencia  
9. Control del regulador de velocidad del motor (si se  
monta)  
NL - INHOUD  
1. Motorrembeugel  
2. Boven-duwboom  
3. Beneden-duwboom  
4. Startgreep  
PT - LEGENDA  
1. Arco do freio do motor  
2. Cabo superior  
3. Cabo inferior  
5. Olie  
6. Gebruiksaanwijzing  
7. Productlabel  
8. Waarschuwingsetiket  
9. Gashendel (omdoem aamwezig)  
4. Cabo de arranque  
5. Óleo  
6. Instruções de utilização  
7. Etiqueta de Especificações do Produto  
8. Etiqueta de Aviso  
9. Controlo do Acelerador (se instalado)  
NO - INNHOLD  
1. Motorbremsbøyle  
2. Håndtak, øvre  
3. Håndtak, nedre  
4. Starthåndtak  
5. Olje  
6. Bruksanvisning  
7. Typeetiketten  
8. Advarselsetikett  
9. Gasskontroll (hvis klipperen er utstyrt med dette)  
IT - INDICE CONTENUTI  
1. Leva del freno motore  
2. Manubrio superiore  
3. Manubrio inferiore  
4. Leva avviamento  
5. Olio  
6. Instruziono per l’uso  
7. Etichetta con dati prodotto  
8. Etichetta di pericolo  
9. Comando acceleratore (se in dotazione)  
FI - SISÄLLYSLUETTELO  
1. Moottorijarru  
2. Kahva, ylempi  
3. Kahva, alempi  
4. Käynnistyskahva  
5. Öljyllä.  
GR - ΠΕΡIΕꢂꢆΜΕNΑ  
1. OPC µꢂꢃλꢆς  
2. Πꢁνω Λαꢀꢅ  
3. Kꢁτω Λαꢀꢅ  
4. Σꢃꢂινꢄ Εκκꢄνησης  
5. Μπꢂυκꢁλι λꢁδι  
6. Käyttöohje  
7. Tuotteen arvokilpi  
8. Varoitusnimike  
9. Kaasutin (jos asennettu)  
6. Εꢃειρꢄδιꢂ )δηγι$ν  
7. Ετικꢈτα ꢀαθµꢂλꢆγησης  
8. Ετικꢈτα πρꢂειδꢂπꢂꢄησης  
9. *EIPIΣTHPIO ΓKAZIOY (εꢁν εꢄναι  
τꢂπꢂθετηµꢈνꢂ)  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
(SE) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL  
(DK) KARTONINDHOLD  
(GB) CARTON CONTENTS  
(DE) KARTONINHALT  
(ES) CONTENIDO DE LA CAJA  
(PT) LEGENDAS DOS DESENHOS  
(FR) CONTENU DU CARTON  
(NL) INHOUD  
(IT)  
CONTENUTO DEL CARTONE  
(NO) KARTONGENS INNHOLD  
(FI)  
PAKETIN SISÄLTÖ  
(GR) ΠΕΡIΕ*)ΜΕNΑ *ΑΡΤ)KIBΩΤI)Υ  
1
2
9
4
3
7
8
5
6
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Safety Precautions  
If not used properly this lawnmower can be dangerous! This lawnmower can cause  
serious injury to the operator and others, the warnings and safety instructions must be  
followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this lawnmower. The  
operator is responsible for following the warning and safety instructions in this manual  
and on the lawnmower.  
Explanation of Symbols on your  
Husqvarna Master 46  
-
-
Remove petrol and engine oil before transporting  
the product.  
Store fuel in a cool place in a container  
specifically designed for the purpose. In general  
plastic containers are unsuitable  
Warning  
-
-
refuel outdoors only and do not smoke while  
refuelling  
add fuel BEFORE starting the engine. Never  
remove the cap of the fuel tank or add fuel while  
the engine is running or when the engine is hot  
if petrol is spilled, do not attempt to start the  
engine but move the machine away from the  
area of spillage and avoid creating any source of  
ignition until petrol vapours have dissipated  
replace all fuel tanks and container caps  
securely  
move the product away from the fuelling area  
before starting  
Fuel should be stored in a cool place away from  
naked flames  
Read the user instructions carefully  
to make sure you understand all the  
controls and what they do.  
-
-
-
-
Always keep the lawnmower on the  
ground when mowing. Tilting or  
lifting the lawnmower may cause  
stones to be thrown out  
Preparation  
Keep bystanders away. Do not  
mow whilst people especially  
children or pets are in the mowing  
area  
1. While using your product always wear  
substantial footwear and long trousers.  
2. The use of ear protection is recommended.  
3. Make sure the lawn is clear of sticks, stones,  
bones, wire and debris; they could be thrown by  
the blade.  
4. Before using the machine and after any impact,  
check for signs of wear or damage and repair as  
necessary.  
Beware or severing toes or hands.  
Do not put hands or feet near a  
rotating blade.  
5. Replace worn or damaged blades together with  
their fixings in sets to preserve balance.  
6. Have faulty silencers replaced.  
Use  
1. Do not operate the engine in a confined space  
where exhaust fumes (carbon monoxide) can  
collect.  
Disconnect the spark plug before  
attempting any maintenance,  
cleaning or adjustment, or if you are  
going to leave the lawnmower  
unattended for any period.  
2. Use the lawnmower only in daylight or good  
artificial light.  
3. Avoid operating your lawnmower in wet grass,  
where feasible.  
4. Take care in wet grass, you may lose your  
footing.  
Blade continues to rotate after the  
machine is switched off.  
Wait until all machine components  
have completely stopped before  
touching them.  
STOP  
5. On slopes, be extra careful of your footing and  
wear non-slip footwear.  
6. Mow across the face of slopes, never up and  
down.  
7. Exercise extreme caution when changing  
direction on slopes.  
8. Mowing on banks and slopes can be dangerous.  
Do not mow on banks or steep slopes.  
9. Do not walk backwards when mowing, you could  
trip.Walk never run.  
10. Never cut grass by pulling the mower towards you.  
11. Release the Operator Presence control to stop  
the engine before pushing the mower across  
surfaces other than grass and when transporting  
the lawnmower to and from the area to be  
mowed.  
General  
1. Never allow children or people unfamiliar with  
these instructions to use the mower. Local  
regulations may restrict the age of the operator.  
2. Only use the lawnmower in the manner and for  
the functions described in these instructions.  
3. Never operate the lawnmower when you are  
tired, ill or under the influence of alcohol, drugs  
or medicine.  
4. The operator or user is responsible for accidents  
or hazards occurring to other people or their  
property.  
Fuel Safety  
WARNING - Petrol is highly flammable  
Wear protective clothing when handling any  
fuels and lubricants.  
Avoid contact with skin. If affected, wash  
liberally with soap and water.  
-
-
12.Never operate the lawnmower with damaged  
guards or without guards in place.  
ENGLISH - 1  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Safety Precautions  
13. Do not overspeed the engine or alter governor  
settings. Excessive speed is dangerous and  
shortens lawnmower life.  
14. Disengage all blade and drive clutches before  
starting.  
15. Keep hands and feet away from the cutting  
means at all times and especially when  
switching on the engine.  
16. Do not tilt lawnmower when starting the engine.  
17. Never pick up or carry a lawnmower while the  
engine is running  
18. Spark plug wire may be hot - handle with care.  
19. Do not attempt any maintenance on your  
lawnmower when the engine is hot.  
20. Release the Operator Presence Control, to stop  
the engine, and wait until the blade has stopped:-  
-
if you hit an object. Do not use your  
lawnmower until you are sure that the entire  
lawnmower is in a safe operating condition;  
if the lawnmower starts to vibrate abnormally.  
Check immediately. Excessive vibration can  
cause injury.  
-
Maintenance and storage  
1. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure  
the lawnmower is in safe working condition.  
2. Replace worn or damaged parts for safety.  
3. Only use the replacement blade, blade bolt,  
spacer and impeller specified for this product.  
4. Never store the lawnmower with fuel in the tank  
inside a building where fumes can reach an  
open flame or spark.  
5. Allow the engine to cool before storing in any  
enclosure.  
-
before leaving the mower unattended for any period.  
21. Release the Operator Presence Control, to stop  
the engine, wait until the blade has stopped and  
disconnect the spark plug lead and wait until  
the engine has cooled:-  
6. To reduce fire hazard, keep the engine, silencer,  
battery compartment and fuel storage area free  
of grass, leaves or excessive grease.  
7. If the fuel tank has to be drained, this should be  
done outdoors.  
8. Be careful during adjustment of the machine to  
prevent entrapment of the fingers between  
moving blades and fixed parts of the machine.  
-
-
-
before refuelling;  
before clearing a blockage;  
before checking, cleaning or working on the  
appliance;  
Assembly Instructions  
1. Set the lower handlebar in place. (A)  
2. Fit the lower handle ensuring that the formed  
ends are located properly in corresponding slots  
either side of the lawnmower.(B)  
3. Insert the plastic plugs on both sides. (C)  
4. Assemble the upper handle. Note: washer  
between wing nut and handle. (D)  
Handlebar Stop  
Recoil Starter  
1. Disconnect the spark plug lead.  
You must release the brake by pulling the OPC  
lever to the handle before pulling out the cord.  
2. Pull the Operator Presence Control to release the  
brake on the engine.(F)  
3. Extend the pull cord fully.  
4. Locate the cord in the pull cord guide positioned  
• THE 2 HANDLEBAR STOPS MUST BE FITTED  
BEFORE USE  
1. In the packaging you will find 2 stops one marked  
on handle (G).  
Filling with Oil  
1. Fill the engine with oil. A bottle of the correct  
amount of oil is included with the mower, SAE 30.  
ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT  
1. Remove the spark plug lead before adjusting.  
2. Move the axles between the notches to achieve  
the desired cutting height. (H1) & (H2)  
-H- and one marked -V-.  
2. To lock the handlebar in a fixed position, attach  
the stops as shown in the illustration (E).  
3. Place -H- on the right side and -V- on the left  
side.  
Engine Notes  
Oil  
1. Check oil level periodically and after every five  
Petrol  
1. Use fresh regular grade lead free petrol.  
2. NEVER USE LEADED PETROL  
Using leaded petrol will make the exhaust  
smoke and cause irreparable damage to  
engines fitted with a catalytic converter.  
3. Do not fill the fuel tank when the engine is hot.  
4. Do not fill the fuel tank while smoking.  
5. Do not fill the fuel tank while the engine is  
running.  
6. To avoid introducing dirt into the fuel system,  
wipe all grass and dirt from the petrol filler cap  
before unscrewing it.  
7. It is recommended that you fill the tank through  
a funnel with a filter.  
8. Wipe away spillages before starting.  
hours of operation.  
2. Add oil as necessary to keep the level to the  
FULL mark on the dipstick.  
3. Use a good quality SAE 30 four stroke oil.  
4. To fill with oil:- (J)  
a. Remove oil filler cap.  
b. Fill to the FULL mark on the dipstick.  
Change the oil after the first five hours  
operation and thereafter every 25 working  
hours.  
5. Always change the oil while the engine is warm  
- but not hot - never attempt any maintenance  
on a hot engine.  
ENGLISH - 2  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Starting and Stopping  
1. Place the mower on a flat surface free from grit,  
gravel, etc. Fill the tank with unleaded petrol,  
do not mix with oil. (K)  
2. Do not fill with petrol while the engine is  
running. Any petrol spillage should be hosed  
away with water. Take care that water does not  
enter the engine.  
3. Connect the spark plug lead.  
Throttle Control (if fitted)  
Move the Throttle Control to the FAST ‘+’ position  
2. Starting the warm engine  
NOTE: Priming is usually unnecessary when  
restarting a warm engine. However, cool  
weather (550F/130C or below) may require  
priming to be repeated.  
3. Pull the Operator Presence Control all the way  
to the upper handle before you start the engine.  
The lever must be held in position to keep the  
engine running. (N)  
4. Releasing the Operator Presence Control  
will stop the engine within 3 seconds.  
5. Start the engine by pulling the starting handle  
firmly upwards. (P)  
before starting (L).  
1. Starting the cold engine  
Push primer bulb firmly 3 times before starting  
cold engine. (Also, if the engine has stopped  
because it has ran out of fuel, refuel engine and  
push primer 3 times).(M)  
6. Stopping the engine  
Release the Operator Presence Control.  
Use  
Due to engine lubrication limitations, the mower  
should not be used on slopes in excess of 300.. (Q)  
Before mowing objects such as twigs, toys and  
stones should be removed from the lawn. (R)  
Avoid running the blade over foreign objects such  
as stones, roots, etc., as it may cause engine  
damage.  
Mow the lawn twice weekly during the most active  
periods of growth.  
Never cut more than 1/3 of the length of the grass,  
especially during dry periods. (S)  
Mow with a high cutting height setting the first time.  
Examine the result and lower the mower to the  
desired setting. Mow slowly or mow the grass twice  
if it is very long.  
Maintenance  
Always remove the spark plug lead before repair,  
cleaning or maintenance work.  
All nuts, bolts and screws should be checked for  
tightness after 5 hours use.  
Check the oil.  
Push the handle down to ground level when tilting  
the mower for cleaning purposes. This will avoid oil  
and fuel spillage.  
Regularly  
1. Hose down or brush off all grass, leaves, etc.,  
3. The engine brake cable should always be  
adjusted to stop the engine within 3 sec.  
CAUTION! For adjustment contact your  
authorized service dealer. (X)  
4. Remove cover and take out the air filter.  
(Z1 & Z2)  
5. Clean the filter with warm, soapy water and dry  
thoroughly. Add 2-3 spoons of oil, distributing  
evenly throughout the filter.  
Transport  
from the mower. (T)  
2. Check the oil level.  
Always handle the blade with care - sharp edges  
could cause injury.  
Remove the spark plug lead  
Loosen the wire/cable from the handle before  
carefully folding it.  
Avoid damaging the wire/cable  
Empty the petrol tank.  
USE GLOVES  
Renew your metal blade after 50 hours mowing  
or 2 years whichever is the sooner - regardless  
of condition.  
The machine must be drained of oil and fuel when  
moving it by public transport.  
Service  
If the blade is cracked or damaged replace it  
with a new one.  
When ordering spare parts, always quote the  
mower’s product number. Always check oil level  
after service.  
At the End of the Mowing Season  
1. Replace blade, bolts, nuts or screws, if  
necessary.  
2. Clean your lawnmower thoroughly.  
3. Ask your local Service Centre to clean the air  
filter thoroughly and carry out any service or  
repairs required.  
ANNUALLY CARRY OUT THE FOLLOWING:  
1. Sharpening and balancing the cutter blade.  
Remove the spark plug lead. Remove the  
cutter blade and take it to a service workshop  
for sharpening and balancing. When  
reassembling the blade ensure that the  
retaining washer is flat and not dished, tighten  
the bolt to a torque of 35-40 Nm. (V)  
2. Change the oil after each season or after 25  
hours. Run the engine until warm. Remove  
the spark plug lead. Remove the blade to gain  
access to the oil drain plug, open the drain plug  
underneath the mower and let the oil run out.  
Refit the plug and fill with new oil, SAE 30. (W)  
4. Drain engine of oil and petrol.  
ENGLISH - 3  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Maintenance  
Storing your Lawnmower  
1. Do not store your lawnmower immediately after  
use.  
5. If the engine still lacks power and/or is  
overheating, immediately disconnect the  
spark plug lead.  
2. Wait until the engine has cooled to avoid a  
potential fire hazard.  
3. Clean your lawnmower  
6. CONSULT YOUR LOCAL APPROVED  
SERVICE CENTRE.  
4. Store in a cool, dry place where your  
lawnmower is protected from damage.  
Service Recommendations  
Your product is uniquely identified by a silver  
and black product rating label.  
Excessive Vibration  
1. Disconnect the spark plug lead.  
2. Check that the blade is correctly fitted.  
3. If the blade is damaged or worn replace it with  
a new one.  
We strongly recommend that your product is  
serviced at least every twelve months, more  
often in a professional application.  
Engine Maintenance Schedule  
Follow the hourly or calendar intervals, whichever  
occur first. More frequent service is required when  
operating in adverse conditions  
4. If vibration persists, turn the blade through 1800  
by first loosening the blade bolt, turning the  
blade and re-tightening the blade bolt.  
5. If vibration persists, immediately disconnect  
the spark plug lead.  
6. CONSULT YOUR LOCAL APPROVED  
SERVICE CENTRE.  
First 5 hours - Change oil.  
Every 5 hours or daily - Check oil level.  
Clean finger guard. Clean around muffler.  
Every 25 hours or every season - Change oil if  
operating under heavy load or high ambient  
temperature. Service air cleaner.  
Every 50 hours or every season - Change oil.  
Inspect spark arrester, if equipped.  
Every 100 hours or every season - Clean cooling  
system*. Replace spark plug.  
ENVIRONMENTAL INFORMATION  
Husqvarna Outdoor Products are manufactured  
under an Environmental Management System (ISO  
14001) using, where practical, components  
manufactured in the most environmentally  
responsible manner, according to company  
procedures, and with the potential for recycling at  
the end of the products’ life.  
Packaging is recyclable and plastic components  
have been labelled (where practical) for  
categorised recycling.  
Awareness of the environment must be  
considered when disposing of ‘end-of-life’  
product.  
*
Clean more often under dusty conditions, or  
when airborne debris is present or after  
prolonged operation cutting tall, dry grass.  
Engine Servicing & Guarantee  
The engine fitted to your lawnmower is  
guaranteed by the Engine Manufacturer.  
If necessary, contact your local authority for  
disposal information.  
Fault Finding  
DISPOSAL OF FUELS AND LUBRICATING OILS  
Engine Will Not Start  
Wear protective clothing when handling any  
fuels and lubricants.  
Avoid contact with skin.  
Remove petrol and engine oil before  
transporting the product.  
1. Ensure Operator Presence Control is in the  
start position.  
2. Check that there is sufficient fuel in the tank  
and the cap air vent is clear.  
Contact your local authority for information of  
your nearest Recycling/Disposal Station.  
3. Remove and dry the spark plug.  
4. Petrol may be stale. Replace. Once petrol has  
been replaced, it may take a little time for fresh  
petrol to filter through.  
Do NOT dispose of used fuels/oils  
with household waste  
5. Check that the blade bolt is tight. A loose bolt  
could cause difficult starting.  
6. If the engine will still not start, immediately  
disconnect the spark plug lead.  
7. CONSULT YOUR LOCAL APPROVED  
SERVICE CENTRE.  
Waste fuels/oils are harmful, but can  
be recycled and should be disposed  
of through the recognised facilities.  
Lack of Engine Power and/or Overheating  
1. Disconnect the spark plug lead and allow the  
engine to cool down.  
2. Clean grass clippings and debris from around  
the engine and air inlets and the underside of  
the deck.  
Do NOT dispose of used fuels/oils to  
water.  
3. Clean the engine air filter (Ask your local  
Approved Service Centre to clean the engine  
air filter thoroughly).  
4. Petrol may be stale replace. Once petrol has  
been replaced, it may take a little time for fresh  
petrol to filter through.  
Do NOT incinerate  
ENGLISH - 4  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
SICHERHEITSMAßNAHMEN  
Bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung kann dieser Rasenmäher gefährlich sein! Dieser  
Rasenmäher kann den Bediener und andere schwer verletzen; die Warnhinweise und  
Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt beachtet werden, damit eine angemessene Sicherheit  
und Leistung beim Gebrauch dieses Rasenmähers gewährleistet werden kann. Der Bediener ist  
dafür verantwortlich, die in dieser Betriebsanleitung und am Rasenmäher gegebenen Warn- und  
Sicherheitshinweise zu beachten.  
Erklärung der am Husqvarna Master 46 befindlichen  
Symbole  
Angaben zur Sicherheit bei der Verwendung von  
Kraftstoff  
ACHTUNG - Benzin ist leicht entzündbar  
-
Beim Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln  
muß Schutzkleidung getragen werden.  
Achtung  
-
-
Hautkontakt vermeiden.  
Benzin und Motorenöl vor dem Transportieren des  
Produkts ablassen.  
-
Kraftstoff an einem kühlen Ort in einem Behälter, der  
speziell für diesen Zweck vorgesehen ist, aufbewahren.  
Im allgemeinen sind Plastikbehälter nicht geeignet.  
Nur draußen auftanken und während des  
Nachfüllens nicht rauchen.  
Kraftstoff einfüllen, BEVOR der Motor gestartet wird.  
Niemals den Einfüllverschluß entfernen oder Kraftstoff  
einfüllen, während der Motor läuft oder noch heiß ist.  
Falls Benzin verschüttet wird, darf der Motor nicht  
gestartet werden. Die Maschine muß vom Bereich,  
in dem das Benzin verschüttet wurde, entfernt  
werden; es muß darauf geachtet werden, daß keine  
Entflammungsmöglichkeit geschaffen wird, bis sich  
die Benzindämpfe vollständig aufgelöst haben.  
Alle Kraftstofftank- und Behälterdeckel wieder an  
ihrer korrekten Position anbringen.  
Die Betriebsanleitung muß sorgfältig  
durchgelesen werden, um sicherstellen  
zu können, daß alle Steuerelemente  
und deren Funktion verstanden  
werden.  
-
-
-
Der Rasenmäher muß während des  
Mähens immer auf dem Boden  
bleiben. Durch Kippen oder Anheben  
des Rasenmähers können Steine  
fortgeschleudert werden.  
-
-
-
Es dürfen sich keine Personen in der  
Nähe befinden. Es darf nicht gemäht  
werden, wenn sich Personen,  
insbesondere Kinder, oder Haustiere  
im Mähbereich befinden.  
Den Rasenmäher vor dem Starten vom Bereich, an  
dem er aufgetankt wurde, entfernen.  
Kraftstoff muß an einem kühlen Ort, weg von  
offenen Flammen aufbewahrt werden.  
Vorbereitung  
1. Bei Arbeiten mit Ihrem Gerät müssen Sie immer  
feste Schuhe und lange Hosen tragen.  
Nehmen Sie sich davor in acht, daß der  
Rasenmäher nicht in Ihre Zehen oder  
Hände schneiden kann. Hände oder  
Füße dürfen sich nicht in der Nähe des  
rotierenden Messers befinden.  
2. Es wird empfohlen, einen gehörschutz zu tragen.  
3. Sicherstellen, daß keine Stecken, Steine, Knochen,  
Draht oder Schutt auf dem Rasen liegen; sie  
könnten durch das Messer fortgeschleudert werden.  
4. Vor der Verwendung und nach Erhalt eines kräftigen  
Stoßes muss die Maschine auf Anzeichen eines  
Verschleisses oder einer Beschädigung überprüft  
und bei Bedarf die entsprechenden  
Die Zündkerzenzuleitung muß getrennt  
werden, bevor Wartungsarbeiten,  
Reinigungen oder Einstellungen  
ausgeführt werden oder der  
Reparaturarbeiten ausgeführt werden.  
5. Abgenutzte oder beschädigte Messer müssen zusammen  
mit ihren Befestigungen als ganze Sätze ausgewechselt  
werden, um das Gleichgewicht beizubehalten.  
6. Fehlerhafte Schalldämpfer auswechseln lassen.  
Verwendung  
1. Den Motor nicht in einem geschlossen en Bereich  
laufen lassen, wo sich Abgase (Kohlenmonoxid)  
ansammeln können.  
2. Den Rasenmäher nur bei Tageslicht oder guter  
künstlicher Beleuchtung verwenden.  
3. Rasenmäher sollten, wenn möglich, nicht in nassem  
Gras verwendet werden.  
4. In nassem Gras ist Vorsicht geboten, da Sie leicht  
Ihren Halt verlieren können.  
5. An Hängen muß sichergestellt werden, daß Sie einen  
sicheren Halt haben und rutschfeste Schuhe tragen.  
6. Hänge nie von oben nach unten, sondern immer  
quer zum Hang mähen.  
Rasenmäher unbeaufsichtigt bleibt.  
Das Messer wird sich noch  
weiterdrehen, nachdem die Maschine  
ausgeschaltet wurde.  
Warten, sie bis alle Maschinenteile zum  
vollständigen Stillstand gekommen  
sind, bevor diese berührt werden.  
STOP  
Gemäß den Vorschriften zur Lärmverhütung Betrieb  
werktags nicht von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von  
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr und auch nicht an Sonn- und  
Feiertagen. Bitte beachten Sie außerdem mögliche  
zusätzliche örtliche Vorschriften.  
Allgemeines  
1. Kinder oder Personen, die nicht mit der ordnungsgemäßen  
Benutzung dieses Rasenmähers vertraut sind, dürfen auf  
keinen Fall den Rasenmäher benutzen. Örtliche  
Vorschriften enthalten ggf. Altersbeschränkungen.  
2. Den Rasenmäher nur in der in dieser  
Betriebsanleitung beschriebenen Art und Weise und  
nur für den vorgesehenen zweck verwenden.  
3. Den Rasenmäher nie verwenden, wenn Sie müde  
oder krank sind oder unter dem Einfluß von Alkohol,  
Drogen oder Arzneimitteln stehen.  
7. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die  
Richtung am Hang ändern.  
8. Das Mähen an Bänken und Hängen kann gefährlich  
sein. Nicht an Bänken oder steilen Hängen mähen.  
9. Beim Mähen nicht rückwärtsgehen, da Sie stolpern  
könnten. Beim Mähen nur gehen, niemals laufen.  
10. Beim Mähen den Rasenmäher nie in Ihre Richtung ziehen.  
11. Den Motor ausschalten, bevor er über andere  
Oberflächen als Gras geschoben oder zu und vom  
zu mähenden Bereich transportiert wird.  
4. Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle anderer  
Personen, und für die Gefahr, der sie oder deren  
Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich.  
12. Den Rasenmäher niemals mit beschädigten oder  
nicht angebrachten Schutzvorrichtungen verwenden.  
DEUTSCH - 1  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
SICHERHEITSMAßNAHMEN  
13. Den Motor nicht überdrehen oder die Reglereinstellungen  
-
wenn der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich stark  
ändern. Eine übermäßige Geschwindigkeit ist gefährlich  
und reduziert die Benutzungsdauer des Rasenmähers.  
14. Vor dem Starten alle Messer- und  
zu vibrieren. In diesem Falle muß er sofort überprüft  
werden. Ein übermäßiges Vibrieren kann  
Verletzungen verursachen.  
Antriebskupplungen lösen.  
Wartung und Lagerung  
15. Niemals Hände oder Füße in die Nähe der  
Schneidvorrichtung bringen, insbesondere beim  
Einschalten des Motors.  
1. Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen fest  
angezogen sein, damit ein sicherer Betriebszustand  
des Rasenmähers gewährleistet ist.  
16. Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen.  
17. Einen Rasenmäher niemals anheben oder tragen,  
wenn der Motor noch läuft.  
18. Die Zündkerzenzuleitung kann heiß sein - deshalb  
ist beim Umgang damit Vorsicht geboten.  
19. Es dürfen keine Wartungsarbeiten an Ihrem Rasenmäher  
ausgeführt werden, solange der Motor noch heiß ist.  
20. Den Motor ausschalten und warten, bis das Messer  
zum vollständigen Stillstand gekommen ist:  
2. Abgenutzte oder beschädigte Teile müssen für einen  
sicheren Zustand ausgewechselt werden.  
3. Nur für dieses Produkt spezifizierte Messer,  
Messerbefestigungsschrauben, Distanzscheiben und  
Gebläserad beim Auswechseln verwenden.  
4. Den Rasenmäher niemals mit Kraftstoff im Tank in  
einem Gebäude abstellen, wo Dämpfe eine offene  
Flamme oder einen Funken erreichen können.  
5. Der Motor muß zuerst abgekühlt sein, bevor der  
Rasenmäher in einen geschlossenen Bereich  
gestellt wird.  
-
bevor der Rasenmäher unbeaufsichtigt bleibt.  
21. Den Motorbremsbügel zum Stoppen des Motors  
loslassen. Warten, bis das Messer zum vollständigen  
Stillstand gekommen ist, die Zündkerzenleitung  
trennen und warten, bis der Motor abgekühlt ist:  
6. Um die Brandgefahr zu reduzieren, müssen Motor,  
Schalldämpfer, Gehäuse und  
Kraftstoffaufbewahrungsbereich frei von Gras,  
Blättern oder übermäßig viel Schmierfett gehalten  
werden.  
-
-
-
bevor Benzin nachgefüllt wird;  
bevor eine Blockierung entfernt wird;  
bevor der Rasenmäher überprüft oder gereinigt wird  
oder Arbeiten daran ausgeführt werden;  
7. Falls der Kraftstofftank entleert werden muß, sollte  
dies draußen geschehen.  
-
wenn Sie einen Gegenstand treffen. Der Rasenmäher  
darf erst dann wieder verwendet werden, wenn absolut  
sichergestellt wurde, daß sich der gesamte Rasenmäher  
in einem sicheren Betriebszustand befindet;  
8. Bei der Einstellung des Rasenmähers darauf achten,  
daß Sie Ihre Finger nicht zwischen den beweglichen  
Messern und feststehenden Teilen der Maschine  
einklemmen.  
MONTAGEANWEISUNGEN  
1. Befestigen Sie den unteren Griff in der  
Befestigungsvorrichtung. (A)  
Zugstarter  
1. Die Zündkerzen zuleitung trennen.  
Die Bremse muß durch Ziehen des OPC-Bügels zum  
Griff gelöst werden, bevor die Schnur  
herausgezogen wird.  
2. Die Bedienerpräsenz-Kontrollvorrichtung (OPC)  
ziehen, um die Bremse am Motor zu lösen.(F)  
3. Das starterseil so weit wie möglich herausziehen.  
4. Das seil an der führung des starterseils am Griff  
festmachen (G).  
2. Den unteren Holm so montieren, daß die geformten  
Enden richtig in die entsprechenden Vertiefungen auf  
beiden Seiten des Rasenmähers eingepaßt werden.(B)  
3. Drucken Sie auf beiden seiten die Plastikknöpfe ein.(C)  
4. Montieren Sie den oberen Handgriff. Denken Sie an die  
Unterlegscheibe zwischen Mutter und Handgriff. (D)  
Griffstangensperre  
DIE BEIDEN GRIFFSTANGENSPERREN MÜSSEN  
VOR DER VERWENDUNG ANGEBRACHT WERDEN  
1. In der Verpackung werden Sie 2 Sperren, eine mit der  
Markierung -H-, die andere mit der Markierung -V- finden.  
2. Die Sperren müssen gemäß Abbildung (E)  
angebracht werden, um die Griffstange in einer  
bestimmten Position festzustellen.  
Ölauffüllung  
1. Füllen Sie Öl in den Motor. Eine Flasche mit der notwendigen  
Ölmenge ist dem Rasenmäher beigeügt, SAE 30.  
EINSTELLUNG DER SCNITTHÖHE  
1. Entfernen Sie das Zündkabel, bevor Sie die  
Höheneinstellung verändern.  
3. -H- auf der rechten Seite und -V- auf der linken Seite  
anbringen.  
2. Ziehen Sie das Rad aus der Nut um die gewünschte  
Position einzustellen. (H1) & (H2)  
ANGABEN ZUM MOTOR  
Öl  
1. Den Ölstand regelmäßig und nach jeweils 5  
Betriebsstunden überprüfen.  
2. Je nach Erfordernis Öl hinzufügen, um den Ölstand  
auf der VOLL-Markierung am Pegelstab zu halten.  
3. Ein hochwertiges SAE 30 Viertaktöl verwenden.  
4. Wenn Öl nachgefüllt werden muß: (J)  
a. Den Öleinfüllverschluß entfernen.  
Benzin  
1. Frisches bleifreies Normalbenzin verwenden.  
2. NIEMALS VERBLEITES BENZIN VERWENDEN  
Bei Verwendung von verbleitem Benzin wird der  
Auspuff rauchen; außerdem würde dies zu einer  
irreparablen Beschädigung von Motoren, die mit  
einem Katalysator versehen sind, führen.  
3. Den Kraftstofftank nicht füllen, wenn der Motor heiß ist.  
4. Während des Auffüllens des Tanks darf nicht  
geraucht werden.  
5. Den Kraftstofftank nicht füllen, während der Motor  
läuft.  
6. Damit kein Schmutz in das Kraftstoffsystem  
gelangen kann, muß Gras und Schmutz vom  
Benzineinfüllverschluß entfernt werden, bevor dieser  
aufgeschraubt wird.  
b. Öl bis zur VOLL-Markierung am Pegelstab einfüllen.  
Das Öl nach den ersten fünf Betriebsstunden und  
danach nach jeweils 25 Betriebsstunden wechseln.  
5. Das Öl immer dann wechseln, wenn der Motor noch  
warm - jedoch nicht heiß - ist. Es dürfen niemals  
Wartungsarbeiten bei heißem Motor ausgeführt  
werden.  
7. Es wird empfohlen, den Tank mittels Trichter mit  
Filter zu füllen.  
8. Vor dem Starten des Motors muß verschüttetes  
Benzin entfernt werden.  
DEUTSCH - 2  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
STARTEN UND STOPPEN  
1. Den Rasenmäher auf eine ebene Fläche, jedoch  
2. Start des warmen motors  
nicht auf Splitt, Sand und Kies u.ä., stellen. Den  
Kraftstofftank mit bleifreiem Benzin auffüllen, kein  
Benzin-Ölgemisch verwenden! (K)  
2. Nie bei laufendem Motor Benzin nachfüllen.  
Eventuelle Benzintropfen mit Wasser entfernen.  
Achten sie darauf, daß kein wasser in den motor  
kommt.  
HINWES: Beim start eines warmen Motors ist  
Vorpumpen normalerweise unnötig. Bei kaltem  
Wetter (13°C oder darunter) kann allerdings  
wiederholtes Vorpumpen notwendig sein.  
3. Vor Motorstart den Motorbrems bügel bis zur oberen  
Griffstange ziehen und ihn in dieser Position zwecks  
Motorlauf belassen (N)  
3. Schließen Sie das Zündkerzenkabel an.  
Gasgebek (falls installiert)  
Den Gashebel vor dem Starten auf SCHNELL ‘+’  
4. Beim loslassen des Motorbremsbügels kommt  
der Motor nach 3 Sekunden zum Stillstand.  
5. Starten Sie den Motor, indem Sie den Starthebel  
schnell nach oben ziehen.(P)  
einstellen. (L)  
1. Start des kalten motors  
6. Anhalten des Motors  
Motorbremsbügel loslassen.  
Vor dem Start eines kalten Motors Primer dreimal  
drücken. (Auch wenn der Motor wegen  
Kraftstoffmangels stehengeblieben ist, Kraftstoff  
nachfüllen und Primer dreimals drücken.) (M)  
VERWENDUNG  
Der Rasenmäher sollte nicht in einem Gelände benützt  
werden, das eine Neigung von mehr als 30 Grad  
besitzt. In solchen Fällen können Schmierungsprobleme  
am Motor auftreten (Q).  
Bevor mit dem Mähen begonnen wird, müssen Zweige,  
Spielzeuge, Steine usw. von der Rasenfläche entfernt  
werden.(R)  
Vermeiden Sie, daß das Messer mit Fremdkörpern wie  
Steinen, Wurzeln u. ä. in Berührung kommt, da dies zu  
einer Verbiegung der Motorwelle führen kann.  
Mähen Sie das Gras bei starkem Wachstum zweimal  
wöchentlich.  
Mähen Sie niemals mehr als 1/3 der Graslänge. Dies  
gilt besonders für trockene Perioden.(S)  
Mähen Sie beim ersten Mal mit einer hohen  
Schnitthöhe.  
Überprüfen Sie danach das Resultat und stellen Sie  
dann die gewünschte Schnitthöhe ein. Ist das Gras  
besonders hoch, fahren Sie langsam mit dem  
Rasenmäher. Mähen Sie gegebenenfalls zweimal.  
WARTUNG  
Ziehen Sie immer den Zündkerzenstecker ab, bevor  
Sie mit der Reparatur, Reinigung oder mit  
Wartungsarbeiten beginnen.  
Nach den ersten 5 Betriebsstunden alle Schrauben und  
Muttern überprüfen.  
Ölstand kontrollieren.  
Für Reinigungszwecke den Handgriff des Mähers nach  
unten drücken, um den Rasenmäher zu kippen. Dies  
verhindert das Auslaufen von Öl oder Benzin.  
Regelmässige Wartung  
3. Das Motorbremskabel ist immer so einzustellen,  
daß der Motor nach 3 Sekunden zum Stillstand  
kommt. ZUR BEACHTUNG! Einstellung von einer  
Vertragswerkstatt vornehmen lassen. (X)  
4. Lösen Sie die Schraube, nehmen Sie den Deckel ab  
und nehmen Sie den Filtereinsatz heraus. (Z1 & Z2)  
5. Reinigen Sie den Filter mit warmer seifeneauge.  
Tränken Sie den Filter leicht mit Öl und verteilen sie  
es gut im Filter.  
Transport  
1. Den Rasenmäher regelmässig von Gras und  
Schmutz befreien. (T)  
2. Ölstand kontrollieren.  
Beim Umgang mit dem Messer ist immer Vorsicht  
geboten - scharfe Kanten können Verletzungen  
verursachen.  
Ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab. Entfernen Sie  
die Kabel von dem Handgriff, und legen sie diesen  
vorsichtig zusammen. Vermeiden Sie Beschädigungen  
an den Kabeln. Entleeren Sie den Benzintank. Bei  
Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der  
Benzin- und Öltank zu entleeren.  
HANDSCHUHE VERWENDEN  
Service  
Das Metallmesser muß nach 50 Betriebsstunden  
oder 2 Jahren, je nachdem, welches eher zutrifft,  
ausgewechselt werden. Dies trifft auch dann zu,  
wenn das Messer noch in gutem Zustand ist.  
Wenn das Messer abgenutzt oder beschädigt ist,  
muß es durch ein neues Messer ersetzt werden.  
Fährliche Wartungsarbeiten  
1. Schleifen und Auswuchten des Messers. (Achtung:  
Vor Demontage des Messers Zündkabel von der  
Zündkerze entfernen). Schrauben Sie das Messer  
ab und bringen sie diese in eine Service-Werkstatt.  
Bei der Montage die Schrauben richtig anziehen.  
Drehmoment: 35–40 Nm.(V)  
Bei Bestellung von Ersatzteilen, immer die  
Typenbezeichnung des Rasenmähers angeben.  
Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme des  
Rasenmähers den Ölstand.  
Am Ende der Mähsaison  
1. Messer, Bolzen, Muttern oder Schrauben je nach  
Erfordernis auswechseln.  
2. Den Rasenmäher gründlich reinigen.  
3. Gehen Sie zu Ihrer örtlichen Kundendienststation  
und lassen Sie dort den Luftfilter gründlich reinigen  
und eventuell erforderliche Wartungs- oder  
Reparaturarbeiten ausführen.  
4. Öl und Benzin aus dem Motor ablassen.  
2. Wechseln Sie das Öl nach jeder Saison bzw. nach  
spätestens 25 Betriebsstunden. Ziehen Sie das  
Zündkerzenkabel ab. Die Ölablasschraube  
entfernen und das Öl ablassen, während der Motor  
noch warm ist. Drehen Sie die Ablass-Schraube  
wieder zu und füllen sie neues Öl nach, SAE 30.(W)  
DEUTSCH - 3  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Maintenance  
Lagerung Ihres Rasenmähers  
1. Den Rasenmäher nicht sofort nach der Benutzung  
6. SETZEN SIE SICH DANN BITTE MIT IHRER  
ÖRTLICHEN ZUGELASSENEN  
wegstellen.  
2. Warten, bis der Motor abgekühlt ist, um eine  
mögliche Brandgefahr zu vermeiden.  
KUNDENDIENSTSTATION IN VERBINDUNG.  
Übermäßiges Vibrieren  
1. Die Zündkerzenzuleitung trennen.  
3. Der Rasenmäher muß gesäubert werden.  
4. Er muß an einem kühlem, trockenen Ort aufbewahrt  
werden, wo er nicht beschädigt werden kann.  
Wartungsempfehlungen  
Ihr Produkt ist durch ein silberfarbiges und  
schwarzes Produkttypenschild gekennzeichnet.  
Ihr Gerät sollte mindestens alle 12 Monate gewartet  
werden; häufiger, wenn es professionell eingesetzt wird.  
Wartungsplan für den Motor  
Die stündlichen oder Kalender-Wartungsabstände, je  
nachdem, welches zuerst zutrifft, beachten. Wird Ihr  
Rasenmäher in schlechten Bedingungen verwendet,  
sind kürzere Wartungsabstände erforderlich.Nach den  
ersten 5 Stunden - Öl wechseln.  
2. Sicherstellen, daß das Messer korrekt angebracht ist.  
3. Falls das Messer beschädigt oder abgenutzt ist,  
muß dieses ausgewechselt werden.  
4. Falls die Maschine weiterhin übermäßig vibriert,  
muß das Messer um 180o gedreht werden. Dazu  
muß zuerst die Messerbefestigungsschraube  
gelockert werden. Danach das Messer drehen und  
wieder die Messerbefestigungsschraube anziehen.  
5. Falls die Maschine trotzdem übermäßig vibriert,  
muß die Zündkerzenzuleitung sofort getrennt  
werden.  
6. SETZEN SIE SICH DANN BITTE MIT IHRER  
ÖRTLICHEN ZUGELASSENEN  
KUNDENDIENSTSTATION IN VERBINDUNG.  
Nach jeweils 5 Stunden oder täglich - Ölstand  
überprüfen. Fingerschutz säubern. Bereich um  
Schalldämpfer säubern.  
Nach jeweils 25 Stunden oder jede Saison - Bei  
schwerer Belastung oder hohen  
Umgebungstemperaturen ist ein Ölwechsel erforderlich.  
Den Luftfilter reinigen.  
Nach jeweils 50 Stunden oder jede Saison - Öl  
wechseln. Funkenlöscher, falls installiert, überprüfen.  
Nach jeweils 100 Stunden oder jede Saison -  
Kühlsystem reinigen*. Zündkerze auswechseln.  
UMWELTINFORMATION  
Husqvarna Outdoor Products stellt Produkte unter  
einem Umweltmanagementsystem (ISO 14001) her.  
Hierbei werden Fertigungsverfahren angewandt, welche  
es ermöglichen, Teile auf eine umweltfreundliche Weise  
(soweit dies durchführbar ist) und unter der  
Berücksichtigung der Wiederverwertung am Ende ihrer  
Benutzungsdauer, herzustellen.  
Die Verpackung kann wiederverwertet werden.  
Kunststoffteile wurden (wo durchführbar) für eine  
nach Kategorien geordnete Wiederverwertung  
gekennzeichnet.  
*
Bei staubigen Bedingungen, bei Flugschmutz oder  
nach längerem Mähen von langem, trockenem Gras  
ist eine häufigere Reinigung erforderlich.  
Beim Entsorgen von nicht mehr zu gebrauchenden  
Produkten muß die Umwelt berücksichtigt werden.  
Falls erforderlich, setzen Sie sich bitte mit Ihrer  
örtlichen Behörde in Verbindung. Diese kann Ihnen  
Einzelheiten zur Entsorgung mitteilen.  
Motorwartung & Garantie  
Für den in Ihren Rasenmäher installierten Motor gilt  
die Garantie des Motorherstellers.  
Fehlersuche  
KRAFTSTOFF- UND SCHMIERÖLENTSORGUNG  
Motor startet nicht  
Beim Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln  
muß Schutzkleidung getragen werden.  
Hautkontakt vermeiden.  
Benzin und Motorenöl vor dem Transportieren des  
Produkts ablassen.  
1. Sicherstellen, daß sich der OPC-Bügel in der  
Startposition befindet.  
2. Sicherstellen, daß genügend Kraftstoff im Tank ist  
und der Lufteinlaß im deckel frei ist.  
3. Die Zündkerze ausbauen und trocknen.  
4. Benzin kann alt sein. Wechseln Sie dieses aus.  
Nachdem das Benzin gewechselt wurde, kann es eine  
Weile dauern, bis das frische Benzin durchgefiltert ist.  
5. Sicherstellen, daß die Messerbefestigungsschraube  
fest angezogen ist. Eine lose Schraube kann zu  
Schwierigkeiten beim Starten führen.  
6. Falls der Motor trotzdem nicht startet, muß die  
Zündkerzenzuleitung sofort getrennt werden.  
7. SETZEN SIE SICH DANN BITTE MIT IHRER  
ÖRTLICHEN ZUGELASSENEN  
KUNDENDIENSTSTATION IN VERBINDUNG.  
Zu wenig Motorleistung und/oder Überhitzung  
1. Die Zündkerzenzuleitung trennen und den Motor  
abkühlen lassen.  
2. Schnittgut und Unrat um den Motor entfernen,  
Lufteinlässe und die Unterseite der Haube,  
einschließlich Klappe und Gebläse, säubern.  
3. Den Motorluftfilter reinigen. (Gehen Sie zu Ihrer  
örtlichen Kundendienststation und lassen Sie dort  
den Luftfilter gründlich reinigen.)  
Setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Behörde in  
Verbindung, die Ihnen Einzelheiten über die  
nächstgelegene Recycling-/Entsorgungsstation